Bezoek onze winkel in Lisse
GRATIS VERZENDING BOVEN DE €50,-
RETOUR BINNEN 14 DAGEN!

Klachten & Tips

ben je ergens niet tevreden over, of heb je een goede tip? Laat het ons dan weten, zodat wij er wellicht iets mee kunnen doen om jou als klant nu en in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn!

Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden van Villa Uk die op de website van Villa Uk, https://villa-uk.nl worden weergegeven.
12 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Villa Uk zijn overeengekomen.
1.3 Onder ‘Koper’ wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Website door middel van koop op afstand een product aanschaft
1.4 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een door Villa Uk georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.
1.5 Door het gebruik van de Website van Villa Uk en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

2.4 kortingsacties: wij houden ons het recht voor ons bij kortingsacties d.m.v. een kortingscode, reeds afgeprijsde artikelen hiervan uit te sluiten.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting |
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Bij door Villa Uk gevoerde kortingsacties is de korting niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.
3.3 Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de bezorgkosten stemmen wij graag met u af. 4 Betaling

4.1 Villa Uk biedt Koper, afhankelijk van o.a. het betreffende product en de gewenste bezorgdatum als betalingsmogelijkheden:vooruitbetaling;iDeal;Villa Uk kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalings-mogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.Villa Uk stelt er groot belang in dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via het internet. Hiertoe heeft Villa Uk een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. Villa Uk draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Villa Uk op Koper.Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Villa Uk als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 34,- exclusief omzetbelasting.

5 Levering en leveringstijd

5.1 Villa Uk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
5.2 De door Villa Uk opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Villa Uk kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.3 Bestellingen zullen door Villa Uk met bekwame spoed worden afgeleverd. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, omdat een bestelling niet op voorraad is of er zijn andere redenen van vertraging of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Koper uiterlijk binnen enkele dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.
5.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
5.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Koper.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.7 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Villa Uk bepaald.

6 Keuring en tekortkomingen / Zichttermijn / herroepingsrecht en retourzendingen

6.1 Koper dient direct na ontvangst van de producten, deze te inspecteren op beschadigingen, tekorten in de hoeveelheid of andere waarneembare tekortkomingen. Eventueel gebleken gebreken dienen onmiddellijk (maar uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst) per e-mail aan Villa Uk te worden gemeld.
6.2 Ingeval van koop of afstand zal aan Koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van 14 werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q. terug te zenden. Indien van dit herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient Koper de klantenservice van Villa Uk hiervan per ommegaande via email (info@villa-uk.nl) op de hoogte te stellen. Retournering c.q. terugzending van de bestelde producten kan geschieden via de door Villa Uk aangewezen koerier.
6.3 Na ontvangst van de retournering c.q. terugzending van de bestelde producten, draagt Villa Uk zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door Koper aan Villa Uk betaalde via dezelfde weg waarlangs de betaling is ontvangen. Indien slechts een gedeelte van een bestelling wordt geretourneerd c.q. teruggezonden, wordt slechts het aankoopbedrag dat ziet op het geretourneerde c.q teruggezonden artikel(en) terugbetaald. Reeds betaalde verzendkosten gelden dan in het geheel voor de overige artikelen van de bestelling.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Villa Uk is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Villa Uk staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door Villa Uk geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant danwel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.
8.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Villa Uk of de fabrikant zijn verricht;- indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;- indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
8.3 Villa Uk is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Villa Uk. Villa Uk is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 Indien Villa Uk, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Villa Uk behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid, door lichtval kan een afgebeelde kleur in werkelijk anders zijn dan getoond.
8.6 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Villa Uk op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Villa Uk kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.Villa Uk is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Villa Uk danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Villa Uk sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
8.7 Het is mogelijk dat Villa Uk op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Villa Uk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.8 Villa Uk is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.
8.9 Villa Uk is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.
8.10 Villa Uk is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (zie de website op http://www.thuiswinkel.org). Dit staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service. Consument-Kopers die via de Website van de dienstverlening van Villa Uk gebruik maken, kunnen een beroep doen op een speciale geschillenregeling (zie ook artikel 13).

9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Villa Uk niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

10 Intellectuele eigendom

10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Villa Uk, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
10.3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa Uk, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
10.4 Villa Uk verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Villa Uk, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.
10.5 Koper stelt Villa Uk zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis van enige jegens hem/haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Villa Uk verkochte goederen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
10.6 Villa Uk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa Uk.
10.7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Villa Uk. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa Uk. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

11 Persoonsgegevens en privacy

11.1 Villa Uk zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Villa Uk neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
11.2 Villa Uk acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
11.3 De gegevens van Koper worden door Villa Uk geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
11.4 De gegevens die door Villa Uk worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de gegevens die van Koper worden gevraagd bij het doen van een bestelling via de klantenservice. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Anderzijds zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van Koper bij zijn bezoek aan de Website. Zo wordt het IP adres van de computer van Koper geregistreerd. Tevens wordt naar het surfgedrag van Koper gekeken op de Website. Tot slot kan Villa Uk, indien Koper bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Koper vragen.
11.5 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Villa Uk geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
11.6 Villa Uk hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en Villa Uk versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. Villa Uk draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
11.7 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Villa Uk zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.
11.8 Tenzij Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Villa Uk de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt en/of indien Koper voor betaling op krediet heeft gekozen. In dit laatste geval zal een kredietcontrole door een derde partij worden uitgevoerd.
11.9 Het staat Koper immer vrij aan Villa Uk te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.
11.10 Indien Koper aan Villa Uk te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Villa Uk zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

12 Gedragsregels en Gedragscode

Villa Uk verklaart zich te conformeren aan de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg (waaronder ondermeer valt de Code voor Sweepstakes) en de Gedragscode voor SMS-diensten, en deze Gedragsregels c.q. Gedragscode in alle opzichten te zullen naleven en zich daarnaar te zullen gedragen.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Villa Uk of overeenkomsten gesloten met Villa Uk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14 Geschillenregeling en beslechting

14.1 In afwijking van artikel 13 hebben consument-Kopers voorts het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van Villa Uk of over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Villa Uk, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag) of een gelijkwaardige geschillencommissie, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de Website door middel van koop op afstand is gedaan of tot stand is gekomen.
14.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument-Koper zijn klacht binnen maximaal dertig (30) dagen schriftelijk heeft voorgelegd aan Villa Uk. Indien consument-Koper niet binnen de gestelde termijn kan reageren. Dient hij Villa Uk van de vertragingsduur op de hoogte te stellen.
14.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Villa Uk is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
14.4 Wanneer de consument-Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Villa Uk aan deze keuze gebonden. Wanneer Villa Uk dat wil doen, zal de consument-Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Villa Uk schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te laten of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Villa Uk de keuze van de consument-Koper niet binnen de genoemde termijn van vijf (5) weken , dan is Villa Uk gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden, zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

15 Contact en diversen

15.1 Villa Uk is gevestigd te Lisse, Heereweg 204, 2161 BP  LISSE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27320255. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Villa Uk.

.